Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően tartalmazza a valburglagottoromagnolo.com weboldalon, valamint a hozzá tartozó aldomaineken keresztül Dr. Valent Zita (a továbbiakban Adatkezelő) mint a Valburg Lagotto Heaven Kennel üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások (úgy mint: kapcsolattartás és hírlevél, a továbbiakban együttesen és külön-külön is: Szolgáltatás) során kezelt személyes adatokat érintő adatkezelési gyakorlatát. Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak az Adatkezelő és Felhasználó, mint az adatkezeléssel érintett személy Szolgáltatást érintő kapcsolatfelvétele során kezelt adatok tekintetében is.

Adatkezelő:
Dr. Valent Zita
adószáma: 57528887-1-27;
elektronikus levelezési címe: info@valburglagottoromagnolo.com

Milyen adatokat kezelünk?

Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során és érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, illetve a Szolgáltatás használata során is keletkezhetnek adatok, amelyeket kezel a Felhasználóra vonatkozóan.

A weboldal és a Szolgáltatás használata:

A weboldalon keresztül lehetőség van a Valburg Lagotto Heaven Kennel hírlevelére történő feliratkozásra, valamint a várható almokból születendő kiskutyákra történő jelentkezésre. A feliratkozáshoz, illetve a jelentkezéshez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A kötelezően megadandó adatokon felül a kapcsolattartás során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére is a jelen Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó. A weboldal megtekintéséről, továbbá az igénybe vett Szolgáltatásról, valamint annak idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje) az Adatkezelő információt tárol. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat
Adatkezelés célja
Név, e-mail cím
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja
Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím
Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A Szolgáltatás törlése az Adatkezelőtől e-mailben kérhető.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
Adatfeldolgozó: EmailOctopus (Three Hearts Digital Ltd., 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE)

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Sybell Informatika Kft. HU 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatok megosztása:

Az Adatkezelő kizárólag a felhasználó hozzájárulásával osztja meg az adatokat harmadik személlyel és kizárólag a Szolgáltatások nyújtása keretében vagy a Felhasználó támogatása érdekében.

Az adatok megőrzése és törlése

Hírlevél: az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatást addig nyújtja, amíg a Felhasználó nem kéri a Szolgáltatás törlését. A Szolgáltatás törlése az Adatkezelőtől e-mailben kérhető.
Számlázás: az esetleges számlázáshoz szükséges adatokat jogszabályi kötelezés folytán a számított nyolc évig őrizzük meg.
A személyes adatok törlésre kerülnek, ha az adatkezelésnek nincs célja, vagy az adatkezelés jogalapja megszűnik, így, ha az érintett az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen.

Az érintettet megillető jogosultságok

Az érintett jogosult arra, hogy:

  1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
  2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
  3. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
  4. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
  5. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz, akinek így lehetősége nyílik az adatkezelés törvényességét helyreállítani. A panaszt az érintett megteheti elektronikus levélben.
A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.
email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszáma: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu